Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van PlastChem versie Januari 2023

ENGLISH VERSION | DEUTSCHE VERSION

Overweging

PlastChem is een bedrijf dat (Business to Business) PVC-compounds met iedere gewenste eigenschap ontwikkelt en produceert. PlastChem kent meerdere disciplines. Vanuit de fabriek worden halffabricaten geproduceerd en geleverd, zoals granulaat, dry blend en HSP. Los gestort, in zakken, bigbags of octobins. Ook geeft PlastChem andere ondernemers de kans, om met behulp van het laboratorium -al dan niet experimenteel- hun producten te ontwikkelen met als doel deze te verwerken tot grondstoffen of halffabricaten. PlastChem voert ook loon-compounding uit, waarbij op basis van een opdracht werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van PlastChem’s eigen machines. PlastChem houdt zich ook bezig met in- en verkoop van PVC-compounds.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichten en af te nemen diensten en verkoop van goederen, voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt met PlastChem en de aan zijn gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen PlastChem.

Artikel 1. Definities

a. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

b. PlastChem: is de opdrachtnemer:

– de beperkte vennootschap PlastChem B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08072948
– de beperkte vennootschap P.A.T. Engineering B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08129649
– de beperkte vennootschap PlastChem Productie B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08129648.

c. Opdrachtgever: de wederpartij van PlastChem

d. Werk: zowel het verrichten van diensten, als productie, ontwikkeling en distributie, al dan niet met behulp van eigen machines en het resultaat van de dienst.

e. Koop: is de overeenkomt waarbij PlastChem zich verbindt een zaak te geven en de Opdrachtgever zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.

f. Werkdagen: iedere dag van de week met uitzondering zaterdagen, zondagen, algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen tussen 08:00 en 17:00.

g. Algemene leveringsvoorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door PlastChem gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden staat op de website en is HIER gratis te downloaden en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

b. Wanneer PlastChem zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot expeditiewerkzaamheden dan zijn van toepassing de branchegebruikelijke Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX expeditie) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, laatste versie.

c. Wanneer PlastChem zich tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken te vervoeren over de weg binnen Nederland, dan zijn de branchegebruikelijke Algemene Vervoerscondities (AVC), laatste versie van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt. Op grensoverschrijdend wegvervoer zijn van toepassing de bepalingen van het CMR verdrag (CMR) alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden en in aanvulling daarop voornoemde AVC.

d. Wanneer PlastChem zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om zaken gedurende een bij overeenkomst bepaalde tijd in opslag te houden, dan zijn van toepassing de branchegebruikelijke Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX opslag) zoals gedeponeerd ter Griffie van de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, laatste versie.

e. De onder lid b, c en d genoemde branchevoorwaarden zijn bijgesloten en te vinden onder de link. In geval van tegenstrijdigheid tussen de hiervoor genoemde branchevoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden, en voor zover deze elkaar niet kunnen complementeren, dan prevaleren de algemene leveringsvoorwaarden.

f. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de algemene leveringsvoorwaarden en/of de branchevoorwaarden, en voor zover deze elkaar niet kunnen complementeren, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.

g. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene leveringsvoorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

Artikel 3. Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal 10 werkdagen.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro en exclusief btw.

c. Mondelinge aanbiedingen door PlastChem of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

d. Iedere aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door PlastChem onder normale omstandigheden en gedurende normale werkdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

e. De totstandkoming van een overeenkomst en alle wijzigingen daarop, zijn nooit (alleen) afhankelijk van een door de Opdrachtgever te verzenden zogenaamde Inkoop Order (Purchase Order), maar een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van PlastChem en een door de Opdrachtgever ondubbelzinnige aanvaarding daarvan.

f. Als Opdrachtgever aan PlastChem informatie en gegevens verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot: aantallen, gewichten, impact, kleuren, temperaturen, mate van stabiliteit, afmetingen, samenstellingen en tijden, garandeert Opdrachtgever de juistheid hiervan en zal PlastChem zijn aanbieding hierop baseren.

g. Als de aanbieding van PlastChem niet wordt aanvaard, heeft PlastChem het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

h. Voor zover dit conform de wet aan Opdrachtgever toebehoort, garandeert Opdrachtgever dat alle (milieu)vergunningen, licenties, ontheffingen en alle andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het Werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Voorgaande, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,

i. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, zal door PlastChem worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst en Opschorting

a. PlastChem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten -waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken-, of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– PlastChem na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis is gekomen die PlastChem goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van PlastChem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PlastChem kan worden gevergd.

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PlastChem op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

c. Indien PlastChem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d. Indien PlastChem tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, ook niet als blijkt dat de opschorting of ontbinding was gebaseerd op een onjuist rechtsgrond.

e. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PlastChem gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

f. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PlastChem vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PlastChem op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Informatie en gegevens

a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en wijzigingen, waarvan PlastChem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, en op gewenste wijze, aan PlastChem te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.

b. Ten aanzien van levering van reststromen, ingrediënten en bijproducten geldt dat Opdrachtgever altijd de volgende informatie moet overleggen: milieu- en vergunningseisen en overige wet- en regelgeving en de daarbij behorende bijlagen.

c. PlastChem heeft het recht extra kosten -die gepaard gaan met het in de juiste vorm omzetten van de gegevens- aan Opdrachtgever door te berekenen. Ook heeft PlastChem het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. PlastChem is niet aansprakelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever vrijwaart PlastChem hieromtrent.

d. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens, ook als deze door of via derden worden verstrekt. PlastChem is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.

e. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van PlastChem krijgt.

Artikel 6. Eisen en geschiktheid

a. Wanneer Opdrachtgever zelf grondstoffen aanlevert, dan zal Opdrachtgever de algehele samenstelling van de zaken, waaronder de geschiktheid van de zaken voor

het gehanteerde recept, en/ of voorgeschreven methode en/ of het proces tijdens de werkzaamheden, garanderen.

b. Tenzij anders overeengekomen geldt, ten aanzien van het door Opdrachtgever aangeleverde dat het:

– zuiver is, geen productvreemde stoffen bevat en niet is gecontamineerd;
– voldoet aan alle relevante milieu- en vergunningseisen en overige wet- en regelgeving en de daarbij behorende bijlagen;
– geen eind-afval status heeft, althans niet volgens de wet wordt aangemerkt als afval, tenzij het voldoet aan de door PlastChem opgegeven geaccepteerde Euralcode;
– voldoet aan alle overige afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst.

c. Het niet voldoen aan de voornoemde eisen levert wanprestatie op aan de zijde van Opdrachtgever. Bovendien, wanneer PlastChem op basis van wet- en regelgeving, of andere overheidsmaatregelen genoodzaakt is zaken af te voeren, te vernietigen, of anderszins te be- of verwerken, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en boetes voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient PlastChem te vrijwaren en schadeloosstellen hiervoor.

d. PlastChem heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken op elk moment te weigeren als deze niet voldoen aan de voornoemde eisen, of als PlastChem slechts vermoed dat deze niet aan voornoemde eisen voldoet. PlastChem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke weigering.

e. Opdrachtgever heeft recht tot inzage in, of delen van de milieuvergunning van PlastChem voor zover dit relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst, of het verstrekken van de juiste zaken en gegevens door Opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt PlastChem de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door zijn gedane aanbiedingen en alle andere verstrekte zaken, zoals, maar niet beperkt tot: verstrekte ontwerpen, recepten, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, formules, methoden en dergelijke.

b. De rechten op de in lid a van dit artikel genoemde, blijven eigendom van PlastChem ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PlastChem niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond, of voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt anders dan waarvoor het is verstrekt. Het is Opdrachtgever eveneens nadrukkelijk verboden om het door PlastChem onder lid a genoemde verstrekte te verkopen aan, door of middels derden in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Opdrachtgever vrijwaart PlastChem voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door, of namens Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, recepten, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, formules, methoden en dergelijke.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht / Overmacht

a. PlastChem heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

b. Onder omstandigheden die niet door PlastChem te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt onder andere verstaan: de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van PlastChem niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, of de Opdrachtgever een fout heeft gemaakt, het weer, aardbevingen, overheidsmaatregelen, stakingen, pandemie, niet voorziene overtreding van wet- en regelgeving in de ruimste zin van het woord, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan, of niet beschikbaar zijn van te verwerken grondstoffen, computerstoring, machinebreuk, of handelsbeperkingen.

c. PlastChem is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 3 maanden heeft geduurd of te verwachten is dat het meer dan 3 maanden zal duren. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichting die nog niet is nagekomen worden ontbonden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

a. Behoudens hetgeen in de garantieclausule is bepaald en indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

b. PlastChem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PlastChem is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c. PlastChem is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade in verband met handelen en/of nalaten van PlastChem. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan;
– beschadiging, vernietiging of verlies van zaken met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
Zulks voor zover deze schade aan PlastChem toegerekend kunnen worden.

d. PlastChem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, tijdverlet en schade door bedrijfsstagnatie.

e. PlastChem is niet aansprakelijk voor schade aan zaken onder zijn opzicht; zijnde, zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat PlastChem of iemand namens PlastChem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot werkzaamheden bij derden en niet voor zaakschade aan vervoermiddelen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze voor laden of lossen aanwezig zijn op of zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van PlastChem, of daar waar PlastChem werkzaamheden verricht.

f. PlastChem is niet aansprakelijk voor productaansprakelijkheidschades; zijnde, schade veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid van PlastChem geleverde en/ of behandelde zaken en/ of diensten.

g. De aansprakelijkheid van PlastChem is te allen tijde beperkt tot maximaal 3 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 1.000.000,-

h. Opdrachtgever vrijwaart PlastChem tegen alle aanspraken van derden die de aansprakelijkheidslimiet van PlastChem te boven gaat. Opdrachtgever zal PlastChem de kosten vergoeden die hij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met, dan wel voortvloeien uit, de door PlastChem verrichte werkzaamheden of gedane leveringen uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

i. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PlastChem en de door PlastChem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen,12 maanden.

j. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PlastChem of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Garantie

a. PlastChem gaat uit van de door Opdrachtgever gegeven instructies, procedures, informatie, zoals gewicht, impact, kleur, stabiliteit, en dergelijke en PlastChem geeft nimmer garantie op het resultaat.

b. De aansprakelijkheid van PlastChem voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde (non-conformiteit) is gelimiteerd tot het volgende:

– De Opdrachtgever heeft recht op toezending van het ontbrekende.
– Wanneer toezending van het ontbrekende niet tot een oplossing leidt, heeft de Opdrachtgever recht op herstel.
– Wanneer herstel niet tot een oplossing leidt, heeft Opdrachtgever recht op vervanging.
– Wanneer vervanging niet mogelijk is, omdat de betreffende zaak niet meer leverbaar is wordt de overeenkomst ontbonden.

c. In het geval dat de Opdrachtgever voordeel geniet vanwege herstel of vervanging, dan dient Opdrachtgever een eigen bijdrage naar rato te voldoen.

d. In alle gevallen geldt dat PlastChem niet meer aansprakelijk is voor enig gebrek na verloop van 6 maanden na (op)levering.

e. PlastChem is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of verrichte diensten, ook al zijn deze al geheel of gedeeltelijk verwerkt.

f. Niettegenstaande het voorgaande geldt in geval van koop van zaken namens Opdrachtgever, dat de garantie zoals gegeven door de oorspronkelijke fabrikant één op één (back to back) van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de PlastChem en Opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, op de door PlastChem aangegeven bankrekening in de op de factuur aangegeven valuta.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is PlastChem gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. De vertragingsrente bedraagt 1,5 % per maand.

c. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van PlastChem een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. PlastChem heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

d. Het is Opdrachtgever niet toegestaan facturen te verrekenen met bedragen welke PlastChem aan Opdrachtgever schuldig mocht zijn. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze Overeenkomst in verband met enig andere met PlastChem gesloten overeenkomst.

e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling onder Opdrachtgever, zijn de vorderingen van PlastChem op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

f. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan PlastChem alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

g. Onverminderd het geen is bepaald in artikel 10 geldt dat wanneer de gemaakte kosten niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, dit niet zal leiden tot creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens PlastChem.

h. Als PlastChem in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Levering en Oplevering

a. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn de in de aanbieding genoemde prijzen en tarieven voor de levering van zaken gebaseerd op:

– Levering FCA (Free Carrier), conform Incoterms 2020.

b. De onder lid a van toepassing verklaarde Incoterms zijn naar analogie met koopcontracten van toepassing op de oplevering van zaken als resultaat van het Werk.

c. Opdrachtgever verplicht de vervoerder een vrachtbrief aan PlastChem af te geven. De Opdrachtgever zal aan PlastChem een vervoerverklaring afgeven, met hierin de volgende informatie:

– de naam van de Opdrachtgever;
– het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;
– factuurnummer;
– de plaats van bestemming;
– de toezegging van de Opdrachtgever dat die bereid is ons nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen.

d. Opdrachtgever zal op eerste verzoek een relevante schoonverklaring of decontaminatieverklaring afgeven met betrekking tot het relevante vervoersobject.

e. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden kunnen partijen overeenkomen dat PlastChem voor het laden, vervoer c.q. transport zorgt. Een dergelijke overeenkomst geldt als een overeenkomst voor het doen laden of vervoeren. In geen geval treedt PlastChem op als vervoerder, maar wel als expediteur. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever.

f. Alleen wanneer PlastChem de Incoterm 2020 DAP schriftelijk heeft vermeld en bevestigd, mag de Opdrachtgever daar rechten aan ontlenen. Dit houdt in dat PlastChem levert op de overeengekomen plaats van bestemming. De Opdrachtgever draagt het risico voor het lossen op de afgesproken plaats van bestemming. Wanneer op de overeenkomst geen bestemming wordt overeengekomen, geldt als overeengekomen plaats van bestemming: het eerder door Opdrachtgever opgegeven adres tot aan de deur. Hierbij geldt het rapport van de vervoerder het bewijs van levering.

Artikel 13. Risico-overgang en Oplevering

a. Het risico van de zaak op basis van koopovereenkomst gaat over op Opdrachtgever op het moment en conform hetgeen hieromtrent is bepaald in de door PlastChem aangegeven of door partijen schriftelijk overeengekomen Incoterms-leveringscategorie, maar in ieder geval op het moment waarop de zaak aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde wordt gebracht.

b. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd in een van onderstaande gevallen:

– Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;
– het Werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen;
– PlastChem schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het Werk is voltooid of ter beschikking heeft gesteld op de overeengekomen plaats;
– er geen voorbehoud is gemaakt op de vrachtbrief;
– Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan.

c. Opdrachtgever is verplicht om het (op)geleverde bij (op)levering te (doen) onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit. Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, danis hij verplicht dit onverwijld onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan PlastChem, bij gebreke waarvan elk recht van Opdrachtgever vervalt.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a. Alle door PlastChem geleverde zaken blijven eigendom van PlastChem totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met PlastChem gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

b. PlastChem heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.

c. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht PlastChem zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

e. Voor het geval dat PlastChem zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PlastChem, of aan door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PlastChem zich bevinden en die zaken retour te nemen.

f. Als PlastChem geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan PlastChem te verpanden.

Artikel 15. Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van het definitieve (op)levermoment niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. PlastChem mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 16. Levertijd en Meerwerk

a. De bij aanbieding vermelde (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door PlastChem bij benadering vastgesteld. Een opgegeven (op)levertijd of uitvoeringsperiode is dan ook nooit een fatale termijn.

b. Bij het afgeven van de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode garandeert Opdrachtgever dat PlastChem de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die PlastChem op dat moment bekend zijn.

c. De uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt, maar tenminste wanneer:

– alle noodzakelijke zaken en gegevens in het bezit zijn bij PlastChem;
– definitieve, goedgekeurde instructies en voorschriften in het bezit zijn van PlastChem;
– de overeengekomen (deel)betaling is ontvangen;
– aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

d. Wanneer er sprake is van andere omstandigheden dan die welke PlastChem bekend waren toen hij de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan PlastChem de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van PlastChem kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

e. Als er sprake is van meerwerk wordt de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van PlastChem kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

f. PlastChem behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren.

g. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door PlastChem wordt de (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van PlastChem kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

h. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht om de levering te weigeren of op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 17. Vertaling

Van deze Algemene leveringsvoorwaarden bestaat een Engelse en Duitse vertaling. Bij geschillen over de interpretatie van deze Algemene leveringsvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op elke overeenkomst tussen PlastChem en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

b. Het Weens koopverdrag 1980 wordt uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

c. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel, Nederland, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.